Privatumo politika

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas – Dija LT, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė; įmonės kodas 302541406, buveinės adresas J. ir K. Aleksų g. 12, 47179 Kaunas.
1.2. Klientas arba Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Elektroninės parduotuvės ir/ar Bendrovės klientas, kurio asmens duomenis Bendrovė gali rinkti.
1.3. Elektroninė parduotuvė – Bendrovės elektroninė parduotuvė adresu dija-shop.lt.
1.4. Paslaugos – Bendrovės teikiamos paslaugos.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojant kitus duomenis.
1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, naudojimas, teikimas, skelbimas, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Bendrovei, susijusias su Bendrovės gautų užsakymų vykdymu.
1.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir/ar teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
1.11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.
1.12. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.
2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir šia Privatumo politika.
2.3. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:
2.3.1. Asmens duomenys renkami tiksliai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.3..2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.3..3. Asmens duomenys yra tokios apimties, kuri Bendrovei būtina įvykdyti gautus užsakymus;
2.3..4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
2.3..5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
2.3..6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
2.4. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje susipažino su galiojančios redakcijos Privatumo politika ir su ja sutinka.
2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje.
2.6. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje tik užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje.
2.7. Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą ir pateikti tikslius Asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui. Klientas atsako už šių duomenų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas identifikavimo kodas.
2.8. Klientas turi teisę bet kada keisti ir papildyti Asmens duomenis savo Paskyroje arba kreiptis į Elektroninę parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.
2.9. Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

3. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, koregavimas ir saugojimas

3.1. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos numeris, apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija, o taip pat, esant Kliento sutikimui, gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
3.1.1. Elektroninės prekybos tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys. Asmens duomenų, naudojamų elektroninės prekybos tikslu, saugojimo trukmė yra 2 (du) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos.
3.2. Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, adreso, gyvenamosios vietovės) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu, davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu ir sutikimą gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nepageidaus ir informuos apie tai Bendrovę, Bendrovė nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokios informacijos, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.
3.3. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 3.2 punkte esantį savo sutikimą Bendrovei tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu privatumas@dija-shop.lt ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų.
3.4. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:
3.4.1. gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.4.2. gauti iš Bendrovės informaciją, kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
3.4.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
3.5. Bendrovė neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Klientas gali įgyvendinti savo teises, numatytas 3.4 punkte, kreipdamasis elektroniniu paštu privatumas@dija-shop.lt. Bendrovė turi teisę koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavusi Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.
3.6. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.6.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
3.6.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;
3.6.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.
3.7. Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.
3.8. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams, kai tai būtina vykdant Kliento užsakymą.
3.9. Jei Klientas nesusipažino ir/ar nesutinka su šia Privatumo politika, jis neturės galimybės naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
3.10. Bendrovė, įgyvendina įvairias organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3.11. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus; esant įtarimams, kad Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, jo Asmens duomenys būtų saugomi Bendrovės serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.
3.12. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar prašymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Bendrovė pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

4. Slapukai

4.1. Elektroninėje parduotuvėje naudojami tik jos funkcionalumui (prisijungimo sesija, krepšelio turinys) ir saugumui (slaptažodžių perrinkimas, brukalo siuntimas) būtini slapukai.
4.2. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokie Slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus.
4.3. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti allaboutcookies.org.

5. Kitos nuostatos

5.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti Privatumo politiką visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
5.2. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais: privatumas@dija-shop.lt.